Generation Optimization- Recruiting

ในปัจจุบันนี้เป็นยุคที่มีหลากหลาย Generation มาทำงานร่วมกันมากที่สุดในองค์กร ทั้ง Traditionalists, Baby Boomers,  Gen X และ Gen Y แอดมินมีเทคนิคดี ๆ ในการสรรหา,รักษา และสร้างแรงบันดาลใจให้กับองค์กรที่ประกอบไปด้วยหลากหลาย Generation วันนี้มาว่ากันในเรื่องของการ Recruiting หรือการสรรหาคัดเลือกหาคนมาร่วมทีมกันก่อนนะครับ

Generation_Recruitment

Recruiting (การสรรหาพนักงาน)

Traditionalists:  พนักงานในกลุ่มนี้ไม่ค่อยใช้เทคโนโลยี ดังนั้นในการหาคนกลุ่มนี้มาร่วมทีมต้องลงประกาศทางหนังสือพิมพ์หรือไม่ก็ใช้วิธีให้คนรู้จักแนะนำกัน

Baby Boomers:  สิ่งที่ดึงดูดคนกลุ่มนี้คือ ความมั่นคงทางการเงิน พร้อมกับ ผลประโยชน์ดี ๆ ที่บริษัทนำเสนอเช่น ประกันสุขภาพระดับ premium เป็นต้น

Gen X:  Generation นี้ ให้ความสำคัญกับ Image ของบริษัท ยังคงให้ความสำคัญกับเรื่องความมั่นคง แต่แนวทางการดำเนินธุรกิจขององค์กรต้องสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินชีวิตและความเชื่อของกลุ่ม Gen X

Millennials:  สื่อ online ต่าง ๆ ทุกช่องทางต้องมีทุกช่องทางเพื่อดึงดูดคนกลุ่มนี้ ผู้ทำวิจัยแนะนำว่า การให้ Feedback เรื่องการสัมภาษณ์งานเป็นสิ่งสำคัญมาก ถึงแม้จะเป็นการปฏิเสธ

ครั้งต่อไปเรามาดูกันครับว่าเราจะทำอย่างไรเพื่อรักษาพนักงานในแต่ละ Generation เมื่อได้เค้ามาร่วมทีมแล้ว

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *