Generation Optimization- Retaining

คราวที่แล้วเราเล่าสู่กันฟังเรื่องทคนิคในการที่จะได้พนักงานในแต่ละ Generation (1. Traditionalists 2. Baby Boomers 3.  Gen X 4. Gen Y/Millennials) มาร่วมทีม (Generation Optimazation-Recruiting) วันนี้ลองมาดูกันว่าในองค์กรของเราในยุคนี้ที่มีหลาย Generation อยู่ร่วมกัน ฝ่ายบุคคลควรมีวิธีอย่างไรในการที่รักษาคนในแต่ละ Generation Traditionalists:  Generation นี้เค้าว่ากันว่าเป็น “Silent Generation”และให้ความสำคัญกับเรื่อง “ความเคารพ”มาก Generation นี้รักเดียวใจเดียวอยู่กับองค์กรไหนก็มักจะอยู่ไปจนเกษียณ เพียงให้ความเคารพกลุ่ม Generation นี้เรื่องการรักษาพนักงานกลุ่มนี้เพื่อนำประสบการณ์ที่เค้ามีมาพัฒนาองค์กรก็ไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป Baby Boomers:  ผู้ทำวิจัยระบุว่า ความพึงพอใจของ Generation นี้ ขึ้นอยู่กับ ความอิสระในการทำงาน นอกจากนั้น […]